ต้อนรับ Prof.Hsing-Kuo Wang อาจารย์อาคันตุกะจาก National Taiwan University
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมต้อนรับอาจารย์อาคันตุกะ ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด นำโดย รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดี กล่าวต้อนรับอาจารย์อาคันตุกะ Prof.Hsing-Kuo Wang จาก National Taiwan University ประเทศไต้หวัน สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์: Visiting Professor โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การทำวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน โดยกิจกรรมออนไลน์จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง เดือนสิงหาคม 2564

ต้อนรับ Prof.Hsing-Kuo Wang อาจารย์อาคันตุกะจาก National Taiwan University ต้อนรับ Prof.Hsing-Kuo Wang อาจารย์อาคันตุกะจาก National Taiwan University ต้อนรับ Prof.Hsing-Kuo Wang อาจารย์อาคันตุกะจาก National Taiwan University

UP