ประชุมวิชาการ หัวข้อ กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Webinar ในหัวข้อ กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด (Postpartum urinary incontinence for Physical Therapy updated) ในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ทำหน้าที่ประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม สำหรับการอบรมนั้นเต็มไปด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหญิง ได้แก่ อ.พญ.ชุติมน อสัมภินวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ และทีม ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและระบบที่เกี่ยวข้อง ลักษณะอาการ ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ การวินิจฉัยตามชนิดของภาวะปัสสาวะเล็ด การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด การดูแลทางกายภาพบำบัด และการประเมินผล กับหญิงหลังคลอด มีผู้อบรมจากทั่วประเทศสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทางกายภาพบำบัดทางสุขภาพสตรีต่อไป

ประชุมวิชาการ หัวข้อ กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด ประชุมวิชาการ หัวข้อ กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด ประชุมวิชาการ หัวข้อ กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด ประชุมวิชาการ หัวข้อ กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด

UP