ต้อนรับ Prof.Jim Richards อาจารย์อาคันตุกะจาก University of Central Lancashire, UK
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมต้อนรับอาจารย์อาคันตุกะ ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นำโดย รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีกล่าวต้อนรับอาจารย์อาคันตุกะ Prof.Jim Richards จาก University of Central Lancashire, UK สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์: Visiting Professor ได้แก่ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การทำวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน โดยกิจกรรมออนไลน์จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2564

ต้อนรับ Prof.Jim Richards อาจารย์อาคันตุกะจาก University of Central Lancashire, UK ต้อนรับ Prof.Jim Richards อาจารย์อาคันตุกะจาก University of Central Lancashire, UK ต้อนรับ Prof.Jim Richards อาจารย์อาคันตุกะจาก University of Central Lancashire, UK

UP