Workshop: Decision making in orthopedic and neurology field
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Decision making in orthopaedic and neurology field" โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Patricia E. Sullivan รองศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้บรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกเป็นอย่างมาก

Workshop    Workshop

Workshop    Workshop

Workshop    Workshop

Workshop    Workshop

Workshop    Workshop

Workshop    Workshop

UP