วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องศาสตราจารย์ นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวันที่นักศึกษาก่อนปริญญาและหลังปริญญาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ นอกจากนี้ในวันนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น การมอบรางวัลพานไหว้ครู รวมถึงการกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาจากคณบดีและอาจารย์อาวุโส

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

UP