PTMU Academies 2019 (Publishing Academies)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ PTMU Academies 2019 (Publishing Academies) ณ ห้อง 304 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบของผลงานทางวิชาการและเกิดความก้าวหน้าในหน้าที่ โดยมี รศ.ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย (manuscript) จากคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์หลายท่าน หลังจากนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่จะให้พี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนและแก้ไขผลงานร่วมกันแบบ Hands-on

PTMU Academies 2019 (Publishing Academies) PTMU Academies 2019 (Publishing Academies) PTMU Academies 2019 (Publishing Academies) PTMU Academies 2019 (Publishing Academies) PTMU Academies 2019 (Publishing Academies) PTMU Academies 2019 (Publishing Academies)

UP