โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด" ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความสามัคคี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีและหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยกิจกรรม ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองตามแต่ละงาน เรื่องการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละฝ่ายในฐานข้อมูลกลาง

โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี

UP