การประชุมวิชาการ 2562: Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ รศ.กภ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี และ ผศ.ดร.กภ.คีรินท์ เมฆโหรา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายกลไกความบกพร่องการหายใจและแบบแผนการหายใจจากสาเหตุทางชีวกลศาสตร์ ทางเคมี ทางอารมณ์และจิตใจ เพื่อนำไปปรับใช้ร่วมกับการตรวจร่างกายและการรักษาทางกายภาพบำบัดของตนเองได้

การประชุมวิชาการ 2562: Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern การประชุมวิชาการ 2562: Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern การประชุมวิชาการ 2562: Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern การประชุมวิชาการ 2562: Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern การประชุมวิชาการ 2562: Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern การประชุมวิชาการ 2562: Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern

UP