Workshop: "Sport in disability; Wheelchair sport" by Prof.James J Laskin
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักกายภาพบำบัดจากองค์กรภายนอก ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ : "Sport in disability; Wheelchair sport" โดยได้รับเกียรติจาก Prof.James J Laskin, University of Montana, USA การบรรยายในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 209 คณะกายภาพบำบัด และสนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักกายภาพบำบัดในนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอล ทั้งในด้านการเรียนรู้การเกิดอุบัติเหตุและป้องกันจากการแข่งขัน การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายไว้ใช้ในการแข่งขัน รวมทั้งมีการทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: Workshop:

UP