Visiting Professor from University of Montana, USA
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรมโครงการ Visiting Professor โดยระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2562 Prof. James J. Laskin ศาสตราจารย์อาคันตุกะจาก University of Montana, USA มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการและงานวิจัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิจัย เป็นที่ปรึกษางานวิจัยสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงเป็นวิทยากรในงาน International Physical Therapy Research Symposium (IPTRS 2019) การบรรยายพิเศษ สัมมนาทางวิชาการและวิจัย และอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

Visiting Professor from University of Montana, USA Visiting Professor from University of Montana, USA Visiting Professor from University of Montana, USA Visiting Professor from University of Montana, USA Visiting Professor from University of Montana, USA Visiting Professor from University of Montana, USA Visiting Professor from University of Montana, USA Visiting Professor from University of Montana, USA

UP