ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรม จาก สปป.ลาว จำนวน 5 คน ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดย ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคทางกายภาพบำบัด ในด้านการดูแลผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ โดยฝึกอบรม ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และโรงพยาบาลศิริราช

ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

UP