LDS Charities เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีผู้แทนจาก LDS Charities มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามถึงการนำ Wheelchair ที่เคยอบรมไปใช้ โดยอาจารย์ผู้เข้าอบรม ได้นำเสนองานให้กับทาง LDS Charities โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้อง 203 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

LDS Charities เยี่ยมชมคณะ LDS Charities เยี่ยมชมคณะ LDS Charities เยี่ยมชมคณะ LDS Charities เยี่ยมชมคณะ LDS Charities เยี่ยมชมคณะ LDS Charities เยี่ยมชมคณะ

UP