กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2560
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

งานกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “Design Thinking” กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด และกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2560 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2560 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2560 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2560 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2560 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2560 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2560

UP