LUNCH SEMINAR โดยอาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยมีอาจารย์แลกเปลี่ยนสาขากิจกรรมบำบัดจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ได้แก่ Mr. Kim Gerald Medallon บรรยายหัวข้อ “Attitudes Development of UST OT Interns”การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง 505 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาในการเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

LUNCH SEMINAR โดยอาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ LUNCH SEMINAR โดยอาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ LUNCH SEMINAR โดยอาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ LUNCH SEMINAR โดยอาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์

UP