ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา แผนกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมในโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการที่ 7 หัวข้อ "ไขปริศนาปัญหาเด็กสมาธิสั้น" ณ ห้อง ประชุมชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ รู้จักและเข้าใจลักษณะอาการของเด็กสมาธิสั้น พร้อมกับการร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมความสามารถเด็กกลุ่มสมาธิสั้นให้เต็มศักยภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และหาทางออกของปัญหาไปพร้อมๆ กันระหว่างนักกิจกรรมบำบัด ผู้ปกครอง และครู เพื่อผู้ปกครองและครูสามารถกลับไปส่งเสริมศักยภาพของเด็กได้ทั้งในบริบทที่บ้านและโรงเรียน

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน

UP