โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด" ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความสามัคคี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีและหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง พลังบวกเพื่อศักยภาพการบริหารจัดการตนเอง โดย ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี

UP