ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าอบรม 5 คน มาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคทางกายภาพบำบัด ในด้านการดูแลผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลศิริราช รวมระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งหมด 6 สัปดาห์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

UP