ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก สปป.ลาว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ Miss Naleemom Saiyawong, Mrs. Namsouk Khammixay, Mrs. Chansamone Manyvanh, Miss Mai Xaphakdee, และ Mrs. Phetsamone Xaiyachak ผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมตามโครงการการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคทางกายภาพบำบัด ในด้านการดูแลผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งหมด 6 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ถึง 18 มีนาคม 2559

ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก สปป.ลาว ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก สปป.ลาว ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก สปป.ลาว ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก สปป.ลาว ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก สปป.ลาว

UP