ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ

UP