มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องในในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2559 รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ได้เข้ากล่าวสวัสดีปีใหม่ และมอบของขวัญแด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
ร.ศ.กานดา ใจภักดี คณบดีท่านแรกของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 5 มกราคม 2559
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษาคณะกายภาพบำบัด วันที่ 8 มกราคม 2559
ศ.คลินิก นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 มกราคม 2559
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 13 มกราคม 2559
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 20 มกราคม 2559
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันที่ 25 มกราคม 2559
ศ.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ วันที่ 25 มกราคม 2559
ศ.ดร.วีรพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล วันที่ 26 มกราคม 2559

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

UP