การประชุมวิชาการ 2553: การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2553 หัวข้อเรื่อง “บทนำสู่การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย อาจารย์กายภาพบำบัดในเด็ก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจากต่างมหาวิทยาลัยและต่างโรงพยาบาลจำนวนมาก

  

  

UP