นักศึกษาป.โท คณะกายภาพบำบัด ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะกายภาพบำบัด ประกอบด้วย น.ส.ชนาทิพย์ พลพิจิตร์ นายทิวา โกศล น.ส.ศิวพร ลิมปนิลชาติ และ น.ส.อรชุมา เมืองสอน ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2552 ร่วมกับนักศึกษาจากคณะอื่นๆ จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/alumni/news_02_03.html

UP