โครงการ Lunch Seminar: การศึกษาดูงานที่ไต้หวัน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Lunch Seminar โดยมีหัวข้อเรื่องคือ การศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 12.00-13.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด รศ.นวลอนงค์ ชัยปิยะพร รศ.สุวรรณี จรูงจิตรอารี และ ผศ.นาฏวิมล งามศิริจิตต์ ได้ศึกษาดูงานโรงพยาบาล 3 แห่ง ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

  

UP