ศาสตราจารย์ ดร.มาซาฮารุ คุมาชิโร่ เยี่ยมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 8 มีนาคม 2554, คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะกายภาพบำบัดให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.มาซาฮารุ คุมาชิโร่ จาก University of Occupational Environmental and Health (UOEH) ประเทศญี่ปุ่นในการเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัยและวิชาการร่วมกัน

     อนึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.มาซาฮารุ คุมาชิโร่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้การช่วยเหลือคุณนพพร คุรุเสถียร และคุณประภัสสร คลังสิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด ขณะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาและพัฒนางานวิจัย

UOEH visited the Faculty    UOEH visited the Faculty

UOEH visited the Faculty    UOEH visited the Faculty

UOEH visited the Faculty    UOEH visited the Faculty

UOEH visited the Faculty    UOEH visited the Faculty

UOEH visited the Faculty    UOEH visited the Faculty

UOEH visited the Faculty    UOEH visited the Faculty

UOEH visited the Faculty    UOEH visited the Faculty

UOEH visited the Faculty    UOEH visited the Faculty

UOEH visited the Faculty

UP