ยินดีต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ Sweden
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ Mr.Alexander Alm, Ms.Jessica Eriksson, Ms.Linn Tillenius และ Ms.Joesfin Hoglund นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Phiotherapy, School of Health, Care and Social Welfare, Malardalen Universiry, Sweden และจัดปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Inbound) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และโรงพยาบาลศิริราช สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมระยะเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

Danish students    Danish students

UP