Health Today เข้าพูดคุยการทำแผนประชาสัมพันธ์ งานกายภาพบำบัด ปี 2013
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00-11.30 น. อาจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ และอาจารย์สุธาสินี ทองอ่อน ให้การต้อนรับ คุณแสงเทียน เดชจบ และคุณนวิยา วิทยาฤทธิพากร จากนิตยสาร Health Today ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแผนโครงการการทำแผนประชาสัมพันธ์ งานกายภาพบำบัด ในปี 2013 ตลอดปี

Health Today    Health Today

Health Today    Health Today

UP