วิตามินธรรมะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมกิจกรรม "วิตามินธรรมะ" ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกิจกรรมทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมได้อย่างสมบูรณ์

Vitamin Dhamma    Vitamin Dhamma

Vitamin Dhamma    Vitamin Dhamma

Vitamin Dhamma    Vitamin Dhamma

Vitamin Dhamma    Vitamin Dhamma

UP