Lunch Seminar: Exposure treatment for chronic pain patients
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดกิจกรรม Lunch Seminar โดยมีหัวข้อเรื่องคือ Exposure treatment for chronic pain patients ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Thomas Overmeer อาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศสวีเดน เป็นผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะฯ เป็นอย่างมาก

Lunch Seminar    Lunch Seminar

Lunch Seminar    Lunch Seminar

Lunch Seminar    Lunch Seminar

UP