โครงการนำความรู้สู่ชุมชน : รณรงค์ต่อต้านภัย บุหรี่ เหล้า และยาเสพติด ปีที่ 5
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 อ.วิมลรัตน์ สกุลเลิศผาสุข และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการนำความรู้สู่ชุมชน : รณรงค์ต่อต้านภัย บุหรี่ เหล้า และยาเสพติด ปีที่ 5" ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ เหล้า และยาเสพติด ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนี้

Campaign against smoking, drinking and drugs    Campaign against smoking, drinking and drugs

Campaign against smoking, drinking and drugs    Campaign against smoking, drinking and drugs

Campaign against smoking, drinking and drugs    Campaign against smoking, drinking and drugs

Campaign against smoking, drinking and drugs    Campaign against smoking, drinking and drugs

Campaign against smoking, drinking and drugs    Campaign against smoking, drinking and drugs

Campaign against smoking, drinking and drugs    Campaign against smoking, drinking and drugs

UP