โครงการ แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนจิตตปัญญากายภาพบำบัดศึกษา ครั้งที่ 2
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนจิตตปัญญากายภาพบำบัดศึกษา" ครั้งที่2 ที่จัดขึ้นโดยทีมวิทยากร จากเสมสิกขาลัย ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนการสอนจิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

Development plan of teaching and learning contemplative education    Development plan of teaching and learning contemplative education

Development plan of teaching and learning contemplative education    Development plan of teaching and learning contemplative education

Development plan of teaching and learning contemplative education    Development plan of teaching and learning contemplative education

Development plan of teaching and learning contemplative education    Development plan of teaching and learning contemplative education

Development plan of teaching and learning contemplative education    Development plan of teaching and learning contemplative education

UP