ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

delegation from Kyushu University

วันที่ 22 มีนาคม 2555 รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี คณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย ต้อนรับ Prof. Keiji Iramina, Dean of Graduate School จาก มหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Lauwereyns, Chair of International Course ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ TMS(Transcranial Magnetic Stimulation) ของคณะกายภาพบำบัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และในช่วงบ่าย นางบุญญารัตน์ สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Keiji Iramina และ Prof. Lauwereyns เพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 516 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

delegation from Kyushu University    delegation from Kyushu University

UP