กายภาพบำบัดในชุมชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนศาลายาภายหลังจากอุทกภัย คณะกายภาพบำบัดได้เล็งเห็นว่าควรมีกิจกรรมบริการวิชาการ กายภาพบำบัดเพื่อชุมชน ในวันที่ 12 มกราคม 2555 นำทีมโดยอาจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ อาจารย์ ดร. นันทินี นวลนิ่ม และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ไปให้คำปรึกษา ทำการตรวจร่างกาย รักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ณ หมู่บ้านสหพร ตำบลศาลายา ภายใต้ รายวิชา กายภาพบำบัดในชุมชน

Physical Therapy in Community    Physical Therapy in Community

Physical Therapy in Community    Physical Therapy in Community

Physical Therapy in Community    Physical Therapy in Community

UP