รายละเอียดวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : -
     ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา


มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : -
     หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการ เมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ /เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา


มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : -
     มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา


ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : -
     ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : -
     ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)และการสื่อสารในชั้นเรียน


ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : -
     คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน


ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : -
     การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คำจำกัดความและการ จำแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คำเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจำเฉพาะ และการทำการอนุมาน


ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : -
     บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน) การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและในรายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทำการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน


ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : -
     บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งสี่ทักษะ ตั้งแต่ระดับย่อหน้าจนถึงระดับเรียงความ ที่ใช้หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับประจำวันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยเน้นทั้งการอภิปรายและการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า


ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : -
     การอ่านและการเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทั้งบทคัดย่องานวิจัยและบทความทางวารสาร กิจกรรมการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนำเสนอปากเปล่า และทักษะการโต้วาที


วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     แนวคิดทางชีววิทยา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เคมีของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาระดับเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ หลักวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากรวิวัฒนาการมนุษย์ ระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์


วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ๓ (๓-๐-๖)

เงื่อนไข : -
     กลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์ของของไหล และระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภูมิ ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ คลื่นและคุณสมบัติของคลื่น หูและการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียร์


วทคณ ๑๑๑ แคลคูลัส - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวมปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์


วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่าง ๆ การแปลความค่าสถิติ สถิติพรรณนา การซักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร และการนำไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน


วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป - ๓ (๓-๐-๖)

เงื่อนไข : -
     โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์ เคมี จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุปัจจุบัน


วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน - ๓ (๓-๐-๖)

เงื่อนไข : วทคม ๑๑๒
     โครงสร้างโมเลกุลและการจำแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก อะมีน คาร์โบไฮเดรท กรดอะมิโน และ ลิปิด


สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ สุขภาพจิต การปรับตัว การวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน


กจสว ๑๐๑ การบริหารงานและการจัดการทั่วไป - ๓ (๓-๐-๖)

เงื่อนไข : -
     วิชาการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และการบัญชีบริหาร โดย ๓ วิชานี้จะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การบริหาร และการจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จำต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้การบริการนั้นสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันความรู้ทางด้านการจัดการก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการดำเนินงานและบริหารงานบุคลากรภายในองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ความเข้าใจทางการบัญชีบริหาร มีความสำคัญในการจดหาข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนทางการเงิน รวมถึงการกระตุ้นการทำงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร


สมศษ ๑๐๑ กิจกรรมพลศึกษา-ว่ายน้ำ - ๑ (๐-๒-๑)

เงื่อนไข : -
     ประวัติและแนะนำ ประโยชน์และคุณค่าของการว่ายน้ำ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักว่ายน้ำ ทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กติกาการว่ายน้ำ


วทชว ๑๑๕ มูลฐานของชีวิต - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่างๆ การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต หลักการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนและสัตว์ ได้แก่ ระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึกและตอบสนองระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สและขับถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา


วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี - ๑ (๐-๑-๑)

เงื่อนไข : วทคม ๑๒๑ (หรือเรียนพร้อมกัน)
     ทดลองเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสำคัญ การเตรียมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใช้แบบจำลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สมดุลเคมี กฎอัตราของปฏิกิริยา ปฏิกิริยารีดอกซ์ การจำแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย ปฏิกิริยาของ ไฮโดรคาร์บอน อัลกอฮอล์ ฟีนอล อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน


วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทั่วไป - ๓ (๓-๐-๖)

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา วทคม ๑๒๑ หรือ วทคม ๑๒๓ หรือ วทคม ๒๒๓ วทชว ๑๐๑
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพการของชีวโมเลกุล ๔ ชนิด คือคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และกรดนิคลีอิค กระบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมกุลเหล่านี้และการควบคุมกระบวนการถ่ายทอดพันธุกรรม ดีเอ็นเอเทคโนโลยี รวมทั้งบทบาทของชีวโมกุลเกี่ยวกับการทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกาย และการนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์


กภกภ ๑๐๑ บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : -
     ประวัติของวิชาชีพกายภาพบำบัด นิยามและบทบาทของกายภาพบำบัดในระบบสุขภาพ การศึกษาระดับปริญญาตรี หลังปริญญา และการวิจัยทางกายภาพบำบัด หน่วยงานและการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟู คลินิกเอกชน บุคลากรผู้ทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดแบบสหสาขา กฎหมาย จริยธรรม สภาและสมาคมวิชาชีพ


กภกภ ๒๐๑ กายวิภาคศาสตร์ - ๖ (๔-๖-๑๐)

เงื่อนไข : -
เคยศึกษารายวิชา วทชว ๑๑๔
     มหกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ ในด้านโครงสร้าง หน้าที่การทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่างๆ ของส่วนศีรษะ หน้าและลำคอ แขนและร่างแหเส้นประสาทระดับแขน ผนังหน้าอกและอวัยวะภายในช่องอก ผนังท้องและอวัยวะภายในช่องท้อง ผนังลำตัวทางด้านหลัง กระดูกสันหลัง ไขสันหลัง กายวิภาคส่วนผิว และการชำแหละศพ


กภกภ ๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์ - ๒ (๑-๓-๓)

เงื่อนไข : -
เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๐๑
     มหกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ ในด้านโครงสร้าง หน้าที่การทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่างๆ ของขา ร่างแหเส้นประสาทระดับบั้นเอวและก้นกบ ผนังเชิงกราน อวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน กายวิภาคส่วนผิว และการชำแหละศพ


กภกภ ๒๐๖ ทักษะการดูแลผู้ป่วย - ๒ (๑-๓-๓)

เงื่อนไข : -
     การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการมีชีวิต การตรวจหาสัญญาณชีพ การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย การช่วยคืนชีพ การทำแผลและเทคนิคปลอดเชื้อ การดูแลพยาบาลสุขภาวะทางกายของผู้ป่วยและวิธีการพยาบาลเบื้องต้น การประเมินความสามารถ สอนและฝึกการทำกิจวัตรประจำวันและการเคลื่อนย้ายตนเองของผู้ป่วย ประโยชน์และการใช้งาน การเลือกใช้ การฝึกใช้เครื่องช่วยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพันผ้ายืด


วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน - ๓ (๒-๓-๕)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา วทชว ๑๐๒ และ วทชว ๑๐๗
     ศึกษาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ กลไก และการควบคุมการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งการทำงานประสานกันของระบบต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งนำมาสู่การทรงสภาพปกติในร่างกายในภาวะปกติและเมื่อมีพยาธิสภาพ


กภกภ ๒๑๑ หลักการทางชีวกลศาสตร์เบื้องต้น - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : -
     บทนำสู่ชีวกลศาสตร์ สภาวะของร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว การประยุกต์หลักการของแรงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์


กภกภ ๒๑๒ กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และชีวกลศาสตร์ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๐๑ และ กภกภ ๒๑๑
เคยศึกษา : รายวิชา กภกภ ๒๑๑ และ กภกภ ๒๑๒ ในภาคเดียวกัน
     การประยุกต์ความรู้กายวิภาคศาสตร์ และหลักการทางชีวกลศาสตร์ ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งในสภาวะปกติและผิดปกติ การวิเคราะห์ท่าทางต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การทรงท่า การเดิน การเคลื่อนไหวของข้อต่อ การวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และการทดสอบกำลังกล้ามเนื้อ


กภกภ ๒๒๐ การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย ๑ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๐๑ กภกภ ๒๐๒
เคยศึกษา : รายวิชา กภกภ ๒๑๒ และ กภกภ ๒๒๐ ในภาคเดียวกัน
     ประวัติการออกกำลังเพื่อการรักษา ท่าเริ่มต้นก่อนออกกำลัง การเคลื่อนไหวข้อต่อโดยผู้อื่น การยืดกล้ามเนื้อ การแขวนส่วนของร่างกายและการออกกำลัง การออกกำลังแบบมีและไม่มีแรงต้าน การออกกำลังแบบแอโรบิก การทดสอบสมรรถภาพกาย การออกกำลังสำหรับนักกีฬา กีฬาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย การจัดรูปแบบการออกกำลังเพื่อให้ผู้ใช้ปฏิบัติตาม


กภกภ ๒๒๒ ประสาทวิทยาศาสตร์ - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : -
เคยศึกษา : เคยศึกษารายวิชา วทชว ๑๑๔
     ประสาทวิทยาศาสตร์ กายวิภาค และจุลกายวิภาคในประสาทวิทยาศาสตร์ การจัดและการพัฒนาการของระบบประสาท ทางเดินประสาท ระบบรับรู้ความรู้สึก ระบบประสาทอิสระ ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทชั้นสูง ระบบการไหลเวียนของเลือด น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง อาการแสดงจากความผิดปกติของระบบประสาท การบูรณาการเพื่อประยุกต์เข้ากับความรู้พื้นฐานประสาทวิทยาศาสตร์ ในพื้นฐานทางคลินิก


กภกภ ๒๒๙ การนวด - ๑ (๐-๒-๑)

เงื่อนไข : -
     ประวัติ ความหมาย หลักการ วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และผลทางการ


กภกภ ๒๖๑ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๑ - ๑ (๐-๓-๐)

เงื่อนไข : -
     การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล การสังเกตการณ์ การซักประวัติ การศึกษาเวชระเบียน และการเรียนรู้ปัญหาของผู้ป่วยอย่างง่าย


กภกภ ๓๐๒ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๐๗
     สรีรวิทยาของการออกกำลังกายในคนปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบการหายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิกาย ระบบต่อมไร้ท่อ เมตาบอลิสม์ หลักการฝึก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของร่างกาย ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการออกกำลังกาย


กภกภ ๓๐๓ พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     หลักการขั้นพื้นฐานทางพยาธิวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ และการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับภยันตรายชนิดต่างๆ เช่น จากอุบัติเหตุ เชื้อโรค ภูมิแพ้ และสิ่งแวดล้อม จุลชีพชนิดต่างๆ วิธีการก่อโรค วิธีการติดต่อ พาหะแหล่งแพร่เชื้อ การป้องกันการแพร่กระจายของโรค


กภกภ ๓๒๐ การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย ๒ - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๑๒ และ กภกภ ๒๒๐
     พยาธิสรีรวิทยาและการออกกำลังในภาวะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัญหาการอุดกั้นของระบบการไหลเวียนส่วนปลาย กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานสัมพันธ์กัน เทคนิคการส่งเสริมการเคลื่อนไหวข้อต่อโดยการกระตุ้นประสาทกล้ามเนื้อผ่านโพรพริโอเซฟเตอร์ และการรักษาด้วยการออกกำลังในน้ำ


กภกภ ๓๒๑ การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย ๓ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข :เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๓๒๐
     การออกกำลังสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังผิดรูป และปัญหาปวดหลัง การสร้างเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับการออกกำลัง การออกกำลังเป็นกลุ่มในสภาวะที่พบบ่อย การออกกำลังแบบทางเลือก การออกกำลังเสมือนกิจวัตรประจำวัน และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้า


กภกภ ๓๒๒ การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหวพื้นฐาน - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : เคยศึกษาวิชา กภกภ ๒๐๓
     ทฤษฎีและแนวคิดของพัฒนาการ การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหวตลอดช่วงอายุต่างๆ การควบคุมการทรงท่า สมดุลของการทรงท่า และการมีส่วนร่วมของระบบความรู้สึก การรับรู้ ระบบอื่นๆของร่างกาย รวมทั้งงานและสิ่งแวดล้อม ต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว หลักการของการเรียนรู้และกระบวนการสารสนเทศจากภายในและภายนอก การจัดตารางฝึกปฏิบัติ การประยุกต์ความรู้ทางการควบคุมแลเรียนรู้การเคลื่อนไหวในคนปกติ และผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว


กภกภ ๓๒๓ การบำบัดด้วย การจัด ดัด ดึง - ๓ (๑-๔-๔)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๑๑ และ กภกภ ๒๑๒
     ประวัติ ความหมาย หลักการ วิธีการ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังและผลการรักษาของการขยับเคลื่อนข้อ การดัดดึง วิธีการรักษาด้วยมือแบบอื่น ๆ การตรวจประเมิน การเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บปวด และจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังและแขนขา


กภกภ ๓๒๗ การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา วทฟส ๑๕๙
     วิธีการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางไฟฟ้าของสภาพกล้ามเนื้อและเส้นประสาท การรักษาด้วยกระแสความถี่ต่ำและความถี่ปานกลางต่อการกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาททั้งในสภาวะปกติและผิดปกติ การเลือกใช้เครื่องมือและการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


กภกภ ๓๒๘ การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา วทฟส ๑๕๙
     การรักษาด้วยคลื่นสั้น คลื่นไมโครเวฟ เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดอื่นๆ คลื่นอัลตร้าซาวด์ แสงเลเซอร์ รังสีอินฟราเร็ด รังสีอัลตร้าไวโอเล็ต คลื่นแม่เหล็ก และการรักษาด้วยความร้อน ความเย็น การเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การเลือกใช้เครื่องมือและการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


กภกภ ๓๓๓ กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ๑ - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๑๒ กภกภ ๒๒๐ และ กภกภ ๓๐๓
     การบาดเจ็บและกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อต่างๆ สมุฏฐานวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดำเนินของโรค การวินิจฉัยโรค และการรักษาทางแพทย์ การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัด การพยากรณ์โรค และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน การบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณร่างกายส่วนบน ได้แก่ คอ อก แขน และมือ การฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าเฝือกแขนและมือ และการทำอุปกรณ์พยุงข้อมือ


กภกภ ๓๓๔ กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ๒ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๓๓๓
     สมุฏฐานวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค และการรักษาทางแพทย์ การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัด การพยากรณ์โรค และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน การบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณร่างกายส่วนล่าง ได้แก่ หลังส่วนล่าง เชิงกราน ขา ตลอดจนโรคหรือภาวะที่พบบ่อย เช่น เก๊าท์ รูมาตอยด์ หลักการพันผ้าเทปกาว การดูแลและรักษาทางกายภาพบำบัดก่อนและขณะใส่อวัยวะเทียมในผู้ป่วยตัดแขน-ขา


กภกภ ๓๓๕ กายภาพบำบัดทางระบบประสาท ๑ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๐๓ กภกภ ๒๐๖ กภกภ ๓๒๐ และ กภกภ ๓๒๒
     สมุฏฐานวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดำเนินโรค การวินิจฉัย ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การรักษาทางยาและการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง การเคลื่อนไหวปกติ หลักการตรวจประเมิน และการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาท การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในภาวะอัมพาตครึ่งซีก


กภกภ ๓๓๖ กายภาพบำบัดทางหัวใจ – หลอดเลือดและทางเดินหายใจ ๑ - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๐๑ กภกภ ๒๐๖ และ กภกภ ๒๐๗
     สมุฏฐานวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การรักษาทางแพทย์และกายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด หลักการศัลยกรรมช่องอก ศัลยกรรมช่องท้อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การให้ออกซิเจนบำบัด การพ่นฝอยละออง และการดูดเสมหะ


กภกภ ๓๓๗ กายภาพบำบัดทางเด็ก ๑ - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๓๒๒
     การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการ การอุ้มจับทารก โรคและภาวะผิดปกติทางเด็กที่พบบ่อยและที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด การรักษาทางแพทย์ ในผู้ป่วยทารกและเด็กที่มีปัญหาทางระบบกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือด และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจประเมิน วางแผนและดูแลรักษาขั้นพื้นฐานทางกายภาพบำบัด


กภกภ ๓๖๑ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๒ - ๑ (๐-๓-๐)

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๒๖๑
เคยศึกษา : รายวิชา กภกภ ๒๑๒
     การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล กระบวนการตัดสินใจทางคลินิก ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพกับความบกพร่องและการสูญเสียหน้าที่ การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย การวางแผนการตรวจร่างกาย การคัดกรอง การวินิจฉัย ในสถานการณ์จำลอง และการสรุปปัญหาของผู้ป่วย


กภกภ ๓๖๒ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๓ - ๔ (๐-๑๒-๐)

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๖๑
     การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล การรวบรวมและบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย จากการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย การสรุปปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา การรักษา และการนำเสนอกรณีศึกษา


กภกภ ๓๖๓ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๔ - ๓ (๐-๓๕-๐) ๖ Weeks

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๒๖
เคยศึกษา : รายวิชา กภกภ ๓๓๓ กภกภ ๓๓๔ กภกภ ๓๓๕ และ กภกภ ๓๓๖
     การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลส่วนภูมิภาค ในสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของภูมิภาคนั้น การตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัด การบริหารในหน่วยกายภาพบำบัด การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือกับบุคลากรทางสุขภาพเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด


กภกภ ๔๐๒ เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : -
     ผลการรักษา กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง ข้อบ่งชี้และข้อห้ามใช้ของยาที่ใช้ในผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ และผลของยาทาภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพ


กภกภ ๔๒๒ การยศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : -
     หลักการทางการยศาสตร์ ปัญหาทางกล้ามเนื้อและกระดูก และปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ทำงานต่างๆ การปรับสภาพงาน การป้องกันและการบริการทางกายภาพบำบัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว


กภกภ ๔๒๓ ภาวะทางการแพทย์เฉพาะเรื่องสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : -
     สมุฏฐานวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมินและการรักษาทางแพทย์ ข้อควรระวังในภาวะหรือโรคทางตา หู คอ จมูก ผิวหนัง เพื่อเป็นประโยชน์ขณะให้การดูแลรักษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ


PTPT ๔๒๔ Woman Health and Geriatrics - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๒๐๒
     สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลงระหว่างการตั้งครรภ์ กลไกการคลอด ภาวะหลังคลอด อาการแทรกซ้อน การจัดการและดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและภาวะหลังคลอด โรคทางนรีเวชที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางกายภาพบำบัด การให้คำแนะนำและการดูแลทางกายภาพบำบัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพดีในสตรีวัยต่างๆ สตรีตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ


กภกภ ๔๒๕ จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     พฤติกรรมของมนุษย์ในภาวะปกติ ผิดปกติ ภาวะทางอารมณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ การคิดภาษา การแก้ปัญหา การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สภาพจิตใจในคนพิการและผู้สูงอายุ วิธีประเมิน และวิธีการรักษาเบื้องต้นทางจิตเวชในภาวะจิตผิดปกติ ปัญหายาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง และวิธีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้


กภกภ ๔๓๕ กายภาพบำบัดทางระบบประสาท ๒ - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๓๒๗ และ กภกภ ๓๓๕
     สมุฏฐานวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดำเนินโรค การวินิจฉัย อาการแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การรักษาทางแพทย์ การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย


กภกภ ๔๓๖ กายภาพบำบัดทางหัวใจ - หลอดเลือดและทางเดินหายใจ ๒ - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๓๓๖
     การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ กายภาพบำบัดในหออภิบาล และกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ


กภกภ ๔๓๗ กายภาพบำบัดทางเด็ก ๒ - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๓๓๗
     การตรวจประเมิน รักษา การบันทึกผล การป้องกันความพิการ การจัดการดูแลในสภาพแวดล้อมเฉพาะ เช่น บ้านผู้ป่วย โรงเรียน ให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาในภาวะต่างๆ เช่น ระบบกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและผิดปกติ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและความพิการให้แก่เด็ก


กภกภ ๔๔๗ การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : -
     ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน นโยบายและการบริหารสาธารณสุขของประเทศ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ จรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการบริการทางกายภาพบำบัด การพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดของประเทศไทย และองค์กรวิชาชีพ ระบบและระเบียบข้าราชการพลเรือน


กภกภ ๔๔๘ อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการช่วยเหลือ - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : -
     หลักการเลือกใช้ วิธีการใช้และประโยชน์ ของอวัยวะเทียม กายอุปกรณ์และเทคโนโลยีการช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวทั้งเด็กและผู้ใหญ่


กภกภ ๔๗๔ สุขภาพชุมชน ๑ - ๑ (๐-๓-๑)

เงื่อนไข : -
     การสำรวจ วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลรักษาเบื้องต้น และฟื้นฟู โดยการให้ความรู้ การดัดแปลงวัสดุมาใช้ได้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม


กภกภ ๔๗๖ กลุ่มงานดูแลสุขภาพ - ๑ (๐-๓-๑)

เงื่อนไข : -
     หลักการทำงานเป็นทีมและการสร้างทีมสัมพันธ์ ทีมงานด้านการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น โดยเน้น ทีมงานฟื้นฟูสภาพ เวชศาสตร์การกีฬา เด็ก และผู้สูงอายุ


กภกภ ๔๙๔ บทนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ๑ (๑-๐-๒)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา วทคณ ๑๘๒
     การประยุกต์หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาใช้ในการวิจัยทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จรรยาบรรณนักวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย


กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจัย - ๑ (๐-๓-๑)

เงื่อนไข : เคยศึกษารายวิชา กภกภ ๔๙๔
     การทำวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยต่อที่ประชุม ๑ เรื่อง


กภกภ ๔๖๑ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๕ - ๕ (๐-๑๕-๐)

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๖๓
     การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษาและการรักษา ในผู้ป่วยที่ซับซ้อนขึ้น


กภกภ ๔๖๒ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๖ - ๔ (๐-๓๕-๐) ๘ Weeks

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๔๖๑
เคยศึกษา : รายวิชา กภกภ ๔๓๖ และ กภกภ ๔๓๗
     การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการจัดการปัญหาสุขภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย


วศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ - ๒ (๑-๒-๓)

เงื่อนไข : -
     ศึกษาถึงความหมายของดนตรี ดนตรีกับสุนทรียศาสตร์ การรับรู้และเรียนรู้ดนตรีศิลป์ที่ได้รับการยกย่องทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย ศึกษาชีวประวัติของนักดนตรีและนักประพันธ์คนสำคัญๆ ที่มีชื่อเสียง การสร้างประสบการณ์ทางการสุนทรียะในการฟังดนตรี ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตล์ ต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน


วศสว ๑๐๒ ขับร้องประสานเสียง - ๑ (๐-๒-๑)

เงื่อนไข : -
     ปฏิบัติขับร้องโดยฝึกทักษะพื้นฐานของการขับร้องทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ศึกษาทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียงฝึก Musicianship และการถูก Conduct รวมทั้ง ฝึกการแสดงออกของท่าทางต่างๆ เมื่อกำลังขับร้อง ปฏิบัติขับร้องประสานเสียงกับบทเพลงอย่างง่ายจนถึงระดับกลางที่มีความยาวไม่มากเกินไป ฝึกหัดขับร้องเพลงทั้งสไตล์คลาสสิก แจส และป๊อบปูล่า นักศึกษาที่เลือกวิชาขับร้องประสานเสียง จะต้องพบอาจารย์ผู้สอนก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะได้ทดสอบความสามารถในการร้องเพลงก่อน


วทคพ ๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑ - ๓ (๓-๐-๖)

เงื่อนไข : -
     ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเทคนิคการแก้ปัญหาต่าง การเขียนผังงาน ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเลข อัลกอริธึมส์สำหรับการค้นหา และการจัดเรียงลำดับ


สมมน ๑๑๒ พลวัตในกลุ่มและการทำงานเป็นทีม - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่ม พฤติกรรมการรวบกลุ่ม กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มบทบาทและลักษณะการเป็นผู้นำ ลักษณะของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารภายในกลุ่ม การสร้างมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาบุคลิกภาพ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่ม


สมมน ๑๒๓ มนุษยศาสตร์บูรณาการ ๑ - ๓ (๓-๐-๖)

เงื่อนไข : -
     ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ ตัวตนของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์ ในทรรศนะของศาสนาต่างๆ ทรรศนะของมนุษย์ที่มีต่อโลก และจุดมุ่งหมายของมนุษย์ มาตรการวัดค่านิยมทางปรัชญา ตลอดจนคุณธรรมพื้นฐานที่มนุษย์พึงดำรงไว้ในพื้นฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้แก่ ความดี ความงามความสุข ความทุกข์ ความยุติธรรมละเสรีภาพ เป็นต้น


สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     ความสำคัญของการสื่อสาร การถ่านทอดข้อมูลข่าวสาร วิธีการถ่ายทอดความเข้าใจการใช้ภาษา พฤติกรรมของผู้สื่อสารกับผู้รับสื่อสาร บุคลิกภาพของบุคคลที่มีต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในการสื่อสาร


วทภษ ๑๑๘ การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและการนำเสนอ - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     พื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษ วิธีการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การผ่อนคลาย การควบคุมจังหวะการหายใจ การออกสำเนียงชัดเจน การพูดได้จังหวะและการพูดด้วยเสียงก้องกังวานทักษะการนำเสนอ อุปกรณ์สื่อช่วยต่างๆ รู้จักการลดความเครียด การใช้ท่าทางประกอบ การรู้จักควบคุมคำถามและการตอบคำถาม นักศึกษาต้องพูดการนำเสนอหน้าชั้น ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของงานในวิชานี้


สมมน ๑๑๓ วาทศาสตร์ผู้นำแนวใหม่ - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     หลักทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติแนววาทศาสตร์ผู้นำ การฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสู่ภาวะผู้นำสำหรับการเตรียมพร้อมในด้านการนำเสนอความรู้ ความคิด ด้วยทักษะการคิดและการพูดหลากมิติ และการพัฒนาภูมิปัญญาทางด้านภาษา การสื่อความหมายไปยังสาธารณชน


สมสค ๑๐๔ ธรรมภิบาลกับสังคม - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     ความหมาย ลักษณะ เป้าหมาย โครงสร้าง กระบวนการ และสาระของหลักธรรมาภิบาลสากล ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล สำหรับสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการที่ดีขององค์การต่างๆ เช่น ระดับโลก ระดับประเทศ ระดับองค์กรภาคเอกชนและระดับชุมชน ที่มีความสำคัญต่อความผาสุกของสังคม กระบวนการส่งเสริมและกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างให้ธรรมาภิบาลเกิดความเข้มแข้งในสังคมไทย


สมมน ๑๒๙ อารยธรรมไทย - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -
     ประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน การสร้างสรรค์อารยธรรมไทยโดยภูมิปัญญาไทย เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา วรรณกรรม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม การวิเคราะห์ผลกระทบของอารยธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย


สมสค ๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย - ๒ (๒-๐-๔)

เงื่อนไข : -

     ศึกษาโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยที่จะต้องใช้กฎหมายเป็นพื้นฐานในการปกครอง อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น ลักษณะธรรมชาติของการเมืองไทย การบังคับใช้กฎหมาย การใช้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ การมีส่วนร่วมในการปกครองและใช้กฎหมายในการปกครองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เผด็จการกับการใช้กฎหมาย ทั้งนี้โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย


วภวศ ๑๐๑ ความหมายหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย - ๓ (๒-๒-๕)

เงื่อนไข : -
     ศึกษาและทำความเข้าใจความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทยและในโลกพิจารณาผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษา และวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนพฤติกรรม โครงสร้างทางสังคม และระบบความสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่างๆ รวมทั้งศึกษาพลวัตของภาษาและวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน และแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมสมานฉันท์ที่ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละกลุ่มภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์

กายภาพบำบัด