ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
Home > หลักสูตร > ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้

 1. มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพกายภาพบำบัดและการวิจัย สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์
 2. มีความรู้ ความสามารถทางกายภาพบำบัดและสามารถติดตามความรู้ให้ทันสมัยเสมอ ในการทำวิจัย ในวิทยาการทางกายภาพบำบัดและด้านพื้นฐานงานคลินิก
 3. สามารถสร้างวิเคราะห์ ประเมินผลงานวิจัยในวิทยาการทางกายภาพบำบัดและด้านพื้นฐานงานคลินิคและองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สำคัญในการปฏิบัติทางวิชาชีพ และการดูแลสุขภาพประชาชน
 4. มีรับผิดชอบดำเนินงานของตนเองและกลุ่มให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัย
 5. สามารถนำเสนอผลงานวิชาการ อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 หรือได้คะแนนอยู่ใน 10% แรกของจำนวนนักศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 1-2 อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- Academic Information from Faculty of Graduate Studies

- Coverage of Research Supplies Fee

- Current Student Handbook For Doctor of Philosophy in Physical Therapy (International Program)

- Guideline and criteria for PhD Qualifying Examination

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หมวดวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

Download แผ่นพับ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อ.ดร.กภ. นันทินี นวลนิ่ม (ประธานหลักสูตร)
 2. อ.ดร.กภ. จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย
 3. อ.ดร.กภ. รัชนก ไกรวงศ์
 4. อ.ดร.กภ. สุธาสินี ทองอ่อน
 5. อ.ดร.ก.บ. สุรชาต ทองชุมสิน
 6. อ.ดร.กภ. สิริกาญจน์ สมประสงค์
 7. อ.ดร.กภ. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
 8. รศ.ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
 9. รศ.ดร.กภ. วิมลวรรณ เหียงแก้ว
 10. รศ.ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
 11. รศ.ดร.กภ. ชุติมา ชลายนเดชะ
 12. ผศ.ดร.กภ. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
 13. ผศ.ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์
 14. ผศ.ดร.กภ. มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
 15. ผศ.ดร.กภ. ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
 16. รศ.ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ
 17. ผศ.ดร.กภ. สุนีย์ บวรสุนทรชัย
 18. ผศ.ดร.กภ. คีรินท์ เมฆโหรา
 19. ผศ.ดร.กภ. ทิพย์วดี บรรพระจันทร์
 20. ผศ.ดร.กภ. เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
 21. ผศ.ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์
 22. ผศ.ดร.กภ. พีร์มงคล วัฒนานนท์
 23. ผศ.ดร.กภ. วนาลี กล่อมใจ
 24. อ.ดร.กภ. เวทสินี แก้วขันตี
 25. ผศ.ดร.กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
 26. ผศ.ดร.กภ. สายพิณ ประเสริฐสุขดี
 27. ผศ.ดร.กภ. จตุพร สุทธิวงษ์
 28. อ.ดร.กภ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
 29. อ.ดร.กภ. เบญจพร เอนกแสน
 30. ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 31. ผศ.ดร.ก.บ. พีรเดช ธิจันทร์เปียง
UP