วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
Home > หลักสูตร > วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

วัตถุประสงค์

แผน ก แบบ ก 2

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและการวิจัย สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพได้
 2. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาการด้านกายภาพบำบัด สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สังเคราะห์ความรู้ทางกายภาพบำบัดและการวิจัยในการริเริ่มงาน แก้ไขประเด็นปัญหาทางกายภาพบำบัดที่ซับซ้อน และใช้ในการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อื่นได้
 4. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและกลุ่ม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้นำทางวิชาการและการวิจัย
 5. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามา และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

แผน ข

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและการวิจัย สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพได้
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการด้านกายภาพบำบัดเฉพาะทาง สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางวิชาการเชิงลึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตนเองได้
 3. ประยุกต์ความรู้ทางกายภาพบำบัดเฉพาะทางในการริเริ่มงาน เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาทางกายภาพบำบัดที่ซับซ้อนได้
 4. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและกลุ่ม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ
 5. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามา และสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในสาขาวิชากายภาพบำบัดจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๑) และข้อ ๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3. มีประสบการณ์การทำงานทางกายภาพบำบัดในสาขาเฉพาะทางที่จะเลือกศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. เป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ สาขากายภาพบำบัด หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

Download แผ่นพับ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผศ.ดร.กภ. ทิพย์วดี บรรพระจันทร์ (ประธานหลักสูตร)
 2. อ.ดร.กภ. เวทสินี แก้วขันตี
 3. อ.ดร.กภ. สิริกาญจน์ สมประสงค์
 4. อ.ดร.กภ. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
 5. รศ.ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
 6. รศ.ดร.กภ. วิมลวรรณ เหียงแก้ว
 7. รศ.ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
 8. รศ.ดร.กภ. ชุติมา ชลายนเดชะ
 9. ผศ.ดร.กภ. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
 10. ผศ.ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์
 11. ผศ.ดร.กภ. มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
 12. ผศ.ดร.กภ. ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
 13. รศ.ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ
 14. ผศ.ดร.กภ. สุนีย์ บวรสุนทรชัย
 15. ผศ.ดร.กภ. คีรินท์ เมฆโหรา
 16. อ.ดร.กภ. นันทินี นวลนิ่ม
 17. อ.ดร.กภ. เบญจพร เอนกแสน
 18. ผศ.ดร.กภ. เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
 19. ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 20. ผศ.ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์
 21. ผศ.ดร.กภ. พีร์มงคล วัฒนานนท์
 22. ผศ.ดร.กภ. วนาลี กล่อมใจ
 23. ผศ.ดร.กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
 24. ผศ.ดร.กภ. สายพิณ ประเสริฐสุขดี
 25. ผศ.ดร.กภ. จตุพร สุทธิวงษ์
 26. อ.ดร.กภ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
 27. อ.ดร.ก.บ. พีรเดช ธิจันทร์เปียง
 28. อ.ดร.กภ. จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย
 29. อ.ดร.กภ. รัชนก ไกรวงศ์
 30. อ.ดร.กภ. สุธาสินี ทองอ่อน
 31. อ.ดร.ก.บ. สุรชาต ทองชุมสิน
UP