ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
Home > หลักสูตร > ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก

วิชาเอก

 1. กายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง
 2. กายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง
 3. กายภาพบำบัดเด็ก
 4. กายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ
 5. กายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย และรับเฉพาะนักศึกษาไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบัณฑิตกายภาพบำบัด ให้มีความรู้เพิ่มขึ้นทั้งภาคทฤษฎี และทักษะภาคปฏิบัติเฉพาะทางด้านกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง กายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง กายภาพบำบัดเด็ก กายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ และกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด ดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการบริหารจัดการงานวิชาชีพทางกายภาพบำบัด เป็นผู้นำในสาขาวิชาชีพ
 2. สามารถประยุกต์ความรู้ใหม่ร่วมกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงข้อมูลหลักฐานที่ทันสมัยหรืองานวิจัยอย่างเป็นระบบ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถประเมิน วิพากย์ และวิเคราะห์ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ประเด็นหรือปัญหาทางกายภาพบำบัดเฉพาะทางได้อย่างเป็นระบบ
 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาชีพ
 5. สามารถสืบค้นข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สื่อสารและถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
 6. มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพเฉพาะทาง เพื่อครอบคลุมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด
 2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 4. มีประสบการณ์ทางคลินิกที่เหมาะสมกับสาขาเฉพาะทาง อย่างน้อย 500 ชั่วโมง นับถึงวันเริ่มเปิดภาคเรียนทุกวิชาเอก ยกเว้น เฉพาะวิชาเอกกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด ต้องมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสาขามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

1-3 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาแกน 13 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก) 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต

Download แผ่นพับ

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
กภกภ๕๕๖ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๑ 3
กภกภ๕๕๗ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๒ 3
กภกภ๕๘๘ : ภาวะผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพสุขภาพ 3
กภกภ๖๑๓ : การอ่านรายงานเชิงวิพากษ์ทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๑๕ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๑๖ : การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วิชาเอกกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง
กภกภ๕๔๑ : การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง ระดับวิชาชีพ ๑ 3
กภกภ๕๔๒ : การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง ระดับวิชาชีพ ๒ 3
กภกภ๕๕๒ : ความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและการจัดการ 2
วิชาเอกกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง
กภกภ๕๔๕ : กรอบแนวคิดทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3
กภกภ๕๔๖ : ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2
กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
วิชาเอกกายภาพบำบัดเด็ก
กภกภ๕๖๗ : การประเมินพัฒนาการทางกายภาพบำบัดเด็ก 3
กภกภ๕๖๘ : ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัดเด็ก 2
กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
วิชาเอกกายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ
กภกภ๕๗๘ : ทักษะสำคัญทางกายภาพบำบัดชุมชน 2
กภกภ๕๗๙ : กายภาพบำบัดชุมชน ระดับวิชาชีพ ๑ 3
กภกภ๕๘๐ : กายภาพบำบัดชุมชน ระดับวิชาชีพ ๒ 3
วิชาเอกกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด
กภกภ๕๘๔ : การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการหายใจ 2
กภกภ๕๘๑ : กายภาพบำบัดทางภาวะวิกฤต 2
กภกภ๕๘๒ : การเฝ้าระวังและการตรวจพิเศษ 2
กภกภ๕๘๓ : สรีรวิทยาเชิงบูรณาการสำหรับกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กภกภ๕๕๙ : ภาษาอังกฤษสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
กภกภ๕๖๐ : กายภาพบำบัดเด็กทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2
กภกภ๕๖๓ : กายภาพบำบัดทางระบบการศึกษาพิเศษ 2
กภกภ๕๖๔ : เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับความพิการทางร่างกาย 2
กภกภ๕๖๙ : การฝึกงานต่างประเทศ 2
กภกภ๕๘๕ : กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ 2
กภกภ๕๘๖ : การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่องานกายภาพบำบัด 2
กภกภ๕๘๗ : ทฤษฎีและการจัดการความเจ็บปวด 2
กภกภ๕๙๗ : โครงการวิจัยทางกายภาพบำบัด 2
กภกภ๖๓๑ : สรีรวิทยาประยุกต์ทางกายภาพบำบัด 3
กภกภ๖๓๔ : ชีวกลศาสตร์และคิเนซิโอโลยีขั้นสูง 3

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผศ.ดร.กภ. คีรินท์ เมฆโหรา (ประธานหลักสูตร)
 2. รศ.ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
 3. รศ.ดร.กภ. วิมลวรรณ เหียงแก้ว
 4. รศ.ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
 5. รศ.ดร.กภ. ชุติมา ชลายนเดชะ
 6. ผศ.ดร.กภ. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
 7. ผศ.ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์
 8. ผศ.ดร.กภ. มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
 9. ผศ.ดร.กภ. ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
 10. รศ.ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ
 11. ผศ.ดร.กภ. สุนีย์ บวรสุนทรชัย
 12. ผศ.ดร.กภ. ทิพย์วดี บรรพระจันทร์
 13. อ.ดร.กภ. นันทินี นวลนิ่ม
 14. อ.ดร.กภ. เบญจพร เอนกแสน
 15. ผศ.ดร.กภ. เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
 16. ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 17. ผศ.ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์
 18. ผศ.ดร.กภ. พีร์มงคล วัฒนานนท์
 19. ผศ.ดร.กภ. วนาลี กล่อมใจ
 20. อ.ดร.กภ. เวทสินี แก้วขันตี
 21. อ.ดร.กภ. สิริกาญจน์ สมประสงค์
 22. อ.ดร.กภ. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
 23. ผศ.ดร.กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
 24. ผศ.ดร.กภ. สายพิณ ประเสริฐสุขดี
 25. ผศ.ดร.กภ. จตุพร สุทธิวงษ์
 26. อ.ดร.กภ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
 27. ผศ.ดร.ก.บ. พีรเดช ธิจันทร์เปียง
 28. อ.ดร.กภ. จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย
 29. อ.ดร.กภ. รัชนก ไกรวงศ์
 30. อ.ดร.กภ. สุธาสินี ทองอ่อน
 31. อ.ดร.ก.บ. สุรชาต ทองชุมสิน
UP