คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาคณะกายภาพบำบัด
Home > หลักสูตร > คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาคณะกายภาพบำบัด
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาคณะกายภาพบำบัด
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.ชุติมา ชลายนเดชะประธานกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.กภ.จตุพร สุทธิวงษ์
    (ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด)
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.กภ.รัชนก ไกรวงศ์
    (เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด)
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก.บ.พีรเดช ธิจันทร์เปียง
    (ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด)
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ก.บ.สุธินันท์ จันทร
    (เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด)
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.คีรินท์ เมฆโหรา
    (ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก)
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.กภ.สิริกาญจน์ สมประสงค์
    (เลขานุการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก)
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ทิพย์วดี บรรพระจันทร์
    (ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด)
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.กภ.เบญจพร เอนกแสน
      (เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด)
กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.กภ.นันทินี นวลนิ่ม
      (ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ))
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
      (เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ))
กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.กภ.ผกามาศ พิริยะประสาธน์
      (ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ))
กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.พีร์มงคล วัฒนานนท์
      (เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ))
กรรมการ
15. นางสาวชลิดา ภัทรจิรพรรณ
      (หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา)
เลขานุการ
16. นางสาวอารีรัตน์ งามขำ
      (งานการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา)
ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวณัฐฐรีย์ พงษ์สุรีย์
      (งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ภาระหน้าที่

  1. กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาของคณะกายภาพบำบัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกายภาพบำบัด บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. จัดการประชุม การอบรม กิจกรรม หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่อาจารย์ เพื่อให้โอกาสเข้าร่วมตามความเหมาะสม
  3. ติดตาม และประเมินผล/คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่คณะรับผิดชอบ
  4. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาและ/หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบ
  5. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาตามวงรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นข้อมูลในรายงานการประกันคุณภาพ
  6. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของคณะกายภาพบำบัดเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
UP