หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
Home > หลักสูตร > หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งผลเพื่อผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ใช้บริการและประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ทันความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทักษะทางวิชาชีพอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้กระบวนการคิด ตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มุ่งมั่น ตั้งใจ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นทั้งผู้นำ ผู้ตาม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
 3. ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 4. สื่อสารด้วยการพูด การอ่าน การเขียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพและให้เกียรติผู้อื่น
 6. ใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาชีพและสังคม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 7. สามารถเลือกแนวทางในการประกอบวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของตนเองและมุ่งผลเพื่อสังคม
 8. สามารถบูรณาการความรู้ทางกายภาพบำบัดกับศาสตร์อื่น ๆ แบบสหสาขาวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเน้นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา และระบบมหิดลรับตรง

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 9
- กลุ่มวิชาภาษา 12
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาความรู้พื้นฐาน 32
- กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ 78
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 146 หน่วยกิต

Download แผ่นพับ

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

ผลิตนักวิชาชีพกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มุ่งผลเพื่อผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
 2. จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้

  1) มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านกายภาพบำบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

  2) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มุ่งผลเพื่อ ผู้อื่น และรับผิดชอบต่อสังคม

  3) มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและทำงานร่วมกับกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงบทบาทต่อหน้าที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  4) มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
 4. 1) PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด กายภาพบำบัดทางเด็กและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดูแลผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  2) PLO2 วินิจฉัยปัญหาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้ป่วยตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  3) PLO3 วางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับผู้ป่วยและเลือกวิธีการรักษาได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  4) PLO4 ให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  5) PLO5 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและความพิการในระดับบุคคล และชุมชนตามหลักสุขภาพองค์รวม

  6) PLO6 สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางกายภาพบำบัด

  7) PLO7 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

  8) PLO8 ทำงานวิจัยทางกายภาพบำบัดร่วมกับกลุ่มได้ภายใต้จริยธรรมการวิจัย

  9) PLO9 เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับดี
 2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของผู้เข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
- วิชาแกน 10 หน่วยกิต
- วิชาความรู้พื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
- วิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ 75 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 144 หน่วยกิต

Download แผ่นพับ

UP