หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
Home > หลักสูตร > หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
aunqa
wfot

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

การศึกษากิจกรรมบำบัด ได้ถูกออกแบบโดยใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขยายจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อมาเป็นข้อกำหนดของหลักสูตรและรายวิชา รวมทั้ง โครงสร้างและเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อให้เชื่อมโยงกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน สู่กลวิธีการประเมินที่เหมาะสมแก่นัก ผ่านอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนันสนุนที่มีคุณภาพ สู่คุณภาพของนักศึกษาพร้อมการสนับสนุน โดยอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดคุณภาพ และผลลัพธ์ที่ดี ผ่านขับเคลื่อนจาก การใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นตัวตั้ง เชื่อมโยงเข้าสู่ทุกมิติของการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย

 1. สาธิตกิจกรรมการดำเนินชีวิตในบริบทของผู้บริการ ครอบครัว และชุมชนได้
 2. ประยุกต์โมเดลทางกิจกรรมบำบัด กรอบอ้างอิง และทฤษฎี สู่ปฏิบัติงานโดยอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการบำบัดรักษาและผลลัพธ์ที่คาดหมายจากการบริการ
 3. ตะหนักถึงความเป็นผู้นำแห่งตน จริยธรรมในวิชาชีพ ระเบียบกฎหมาย และมาตราฐานการปฏิบัติงานทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้รับบริการ
 4. วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ และการให้เหตุผลทางคลินิก เพื่อนำมาประยุกต์และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการทางกิจกรรมบำบัด
 5. ประเมินสมรรถนะของมนุษย์ในความสามารถทางด้านร่างกาย จิตสังคม การรียนรู้ และการพัฒนา ตลอดช่วงวัย
 6. สร้างทักษะความชำนาญในการวิเคราะห์ กิจกรรมการดำเนินชีวิต/กิจกรรม ในการให้บริการทางกิจกรรมบำบัด
 7. ออกแบบการฝึกปฏิบัติงานโดยอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิตสำหรับผู้รับบริการหย่อนสมรรถภาพทางกาย จิตสังคม การเรียนรู้ และพัฒนาการให้เหมาะสมกับสุขภาวะในบริบทของครอบครัว และชุมชน
 8. สะท้อนของผลลัพธ์ของการฝึกปฏิบัติงานโดยอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิตต่อผู้รับบริการ ครอบครัว และสังคม
 9. สร้างมุมมองความคิดใหม่จากบทเรียนและงานวิจัยทางกิจกรรมบำบัด

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • นักเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 11  
- กลุ่มวิชาภาษา 12  
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9  
- กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1  
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 105 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29  
- กลุ่มวิชาชีพ 76  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 144 หน่วยกิต

UP