หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
Home > หลักสูตร > หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2508 เป็นหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา เป็นเวลา 4 ปี ในปีการศึกษาแรก นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการต่อยอดสู่วิชาทางด้านกายภาพบำบัดต่อไป อีกทั้ง นักศึกษาจะได้เรียนวิชาบทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด สำหรับปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับกายภาพบำบัด ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และชีวกลศาสตร์ นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับประสบการณ์ในการศึกษางานทางคลีนิกกายภาพบำบัด

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

หลักสูตรกิจกรรมของเราเริ่มที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. 2551 บุคลากรทางกิจกรรมบำบัดของเราคืออาจารย์และนักกิจกรรมบำบัดที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการให้การศึกษาสำหรับวิชาชีพกิจกรรมบำบัดรวมถึงกระบวนการบำบัดและการวัดผลในหัวข้อทักษะชีวิตและการมีส่วมร่วมในบริบททางร่างกาย จิตสังคม และสิ่งแวดล้อม

UP