ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Home > เกี่ยวกับเรา > ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์

ปี 2567 คณะกายภาพบำบัดจะเป็นสถาบันอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย ด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และบริการสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน

พันธกิจ

ประยุกต์องค์ความรู้ผ่านงานวิจัย นวัตกรรม การบริการสุขภาพ สู่การเรียนการสอนและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อขยายประโยชน์สู่สังคม

ค่านิยมองค์กร PTMU

P : People Centric - ใส่ใจคน

T : Transformation - มุ่งผลเปลี่ยนแปลง

M : Maximizing Potential - แสดงศักยภาพมหาศาล

U : Universal - พุ่งทะยานสู่สากล

วัฒนธรรมองค์กร

ผสานพลังดั่งพี่น้อง พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ

UP