ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Home > เกี่ยวกับเรา > ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นผู้นำทางวิชาชีพ
 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม
 3. จัดบริการสุขภาพและบริการวิชาการตอบสนองความต้องการแก่ชุมชน/สังคม
 4. สร้างความเป็นสากล
 5. บริหารองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ความผูกพัน และระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ค่านิยมองค์กร PTMU

P : Public Mind จิตสาธารณะ

T : Talent ด้วยทักษะและปัญญา

M : Moral คุณธรรมจรรยา

U : Unity ผสานพลังเป็นหนึ่งเดียว

วัฒนธรรมองค์กร

ผสานพลังดั่งพี่น้อง พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์

 1. การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 2. ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
 3. การบริการสุขภาพเชิงบูรณาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
 4. ความเป็นสากล
 5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเน้นความสุขความก้าวหน้าและความสัมพันธ์ในองค์กร
 6. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและความยั่งยืน
UP