ยุทธศาสตร์
Home > เกี่ยวกับเรา > ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academic and entrepreneurial education
การศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)
 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถพัฒนาทักษะใหม่ด้วยตนเองให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 2. มีหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ประยุกต์องค์ความรู้ผ่านงานวิจัย นวัตกรรม การบริการสุขภาพ โดยมุ่งผลเชิงผลลัพธ์ในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
 1. ผลิตนักวิชาชีพที่มีทักษะรอบด้าน ทั้งทางวิชาชีพ วิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
 2. ผลิตนักวิชาการที่มีทักษะทางวิจัย วิชาชีพขั้นสูงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 3. พัฒนาหลักสูตร ผู้สอน กระบวนการเรียนรู้และการประเมินที่มุ่งเน้นเชิงผลลัพธ์
 4. ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล
 5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
 6. สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
 7. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะวิชาชีพกับศิษย์เก่า และเครือข่ายอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Global research and innovation
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)
 1. เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงระดับสากล
 2. เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ในการศึกษา สังคม และพาณิชย์
 3. เพื่อความยั่งยืนของการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล จากความร่วมมือกับสหสาขาภายในประเทศและนักวิจัยต่างประเทศ
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
 1. พัฒนาระบบเอื้ออำนวยและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงระดับสากล
 2. ส่งเสริมและผลักดันการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
 3. ผลักดันโครงการจัดตั้ง Research Center of Human Movement Sciences
 4. ผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการเรียนการสอน บริการสุขภาพ และสื่อสาธารณะ
 5. ผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในสังคมและพาณิชย์
 6. ผลักดันและสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนเชิงระบบการทำงานของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ PTMU Research Talent

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy advocacy and leaders in professional/academic services
การบริการสุขภาพและบริการวิชาการเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาชีพสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพของศูนย์ให้เป็นศูนย์กายภาพบำบัดเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ (High-quality service, specialized clinics)
 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริการสุขภาพด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
 3. เพื่อพัฒนาการทำวิจัยทางคลินิก
 4. เพื่อพัฒนาทักษะการบริการและการรักษาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และวงจรการบริหารงานคุณภาพ
 5. เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม (บริการวิชาการเชิงบูรณาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม)
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
 1. พัฒนาระบบเอื้ออำนวยและสนับสนุนการสร้างคลินิกเฉพาะทาง
 2. พัฒนาบุคลากรและระบบเอื้ออำนวยเพื่อสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยทางคลินิกสู่การบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
 3. พัฒนาองค์ความรู้ผ่านกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และวงจรการบริหารงานคุณภาพ
 4. พัฒนาระบบเอื้ออำนวยและสนับสนุนการบริการสุขภาพด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for sustainable organization
การบริหารเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ
 2. สร้างระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนารายบุคคลตามศักยภาพสูงสุด
 3. เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารเพื่อความโปร่งใส คล่องตัว
 4. เสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
 1. ปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความสามารถแต่ละสายงานผ่านกระบวนการประเมิน functional/ professional competencies
 3. ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 4. พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/วิชาการ/ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 5. พัฒนาระบบการบริหารแบบ lean ส่งเสริมการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเรียนรู้ใหม่
 6. เพื่อเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความผูกพันกับลูกค้าและศิษย์เก่า
UP