สาส์นจากคณบดี
Home > เกี่ยวกับเรา > สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากคณบดี

ปี 2563 นี้ คณะกายภาพบำบัด มหิดล จะมีอายุ 55 ปี คณะฯได้สร้างบุคลากรที่เป็นผู้ดูแล จัดการความบกพร่องในการเคลื่อนไหวและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชากรไทยและประชากรโลก ด้วยคุณูปการและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารทุกท่านตั้งแต่ยุคที่เป็นโรงเรียนกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจวบจนปัจจุบัน

ดิฉันเข้าเรียนในโรงเรียนกายภาพบำบัดเมื่อปี 2532 (ศาลายารุ่น 8) ด้วยความฝันในวัยเด็กที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากความเจ็บป่วยและด้วยพื้นฐานของครอบครัวครู จึงมีต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจที่จะถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น สินทรัพย์ที่พ่อแม่จะให้ลูกและคงอยู่ยั่งยืนคือทรัพย์สินทางปัญญา

ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าคุณค่ามีอยู่ในทุกคน ผู้บริหารที่ดีคือผู้ที่สามารถดึงศักยภาพในตัวบุคคลทั้ง คณาจารย์ นักวิชาชีพและบุคลากรสายสนับสนุนออกมาเพื่อส่งมอบคุณค่าและนวัตกรรมแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ สังคมระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้ค่านิยม PTMU “ใส่ใจคน มุ่งผลเปลี่ยนแปลง แสดงศักยภาพมหาศาล พุ่งทะยานสู่สากล” โดยเดินตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนก

"ความสำเร็จที่แท้จริงมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ"

รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
คณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
19 มกราคม 2563                                                                                                                                                  


บันทึกลับ (ที่ไม่ลับ) ของคณบดี

สารจากคณบดี

UP