ผู้บริหาร
Home > เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหาร
คณบดี

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ

E-mail : roongtiwa.vac@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายแผน คลังและพัสดุ

รองคณบดีฝ่ายแผน คลังและพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

E-mail : warin.kri@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์

E-mail : mantana.von@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

E-mail : jarugool.tre@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ชมพูนุท สุวรรณศรี

E-mail : chompunoot.suw@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์

E-mail : pakaratee.cha@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ดร.กภ. วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์

E-mail : wunpen.cha@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. วิมลวรรณ เหียงแก้ว

E-mail : vimonwan.hie@mahidol.ac.th
UP