ผู้บริหาร
Home > เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหาร
คณบดี

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ

E-mail : roongtiwa.vac@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5450 #20401
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ

E-mail : wattana.jal@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5450 #21601
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

E-mail : jarugool.tre@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5450 #20802
รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ชมพูนุท สุวรรณศรี

E-mail : chompunoot.suw@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5450 #21003
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์

E-mail : pakaratee.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5450 #21005
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ดร.กภ. วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์

E-mail : wunpen.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5450 #21606
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. วิมลวรรณ เหียงแก้ว

E-mail : vimonwan.hie@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5450 #20801
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ. สุนีย์ บวรสุนทรชัย

E-mail : sunee.bov@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5450 #20804
UP