ผู้บริหาร
Home > เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหาร
คณบดี

คณบดี

รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตร​ลักษณะ

E-mail : jarugool.tre@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายการศึกษา​

ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายการศึกษา​

รศ.ดร.กภ. ชุติมา ชลายนเดชะ

E-mail : chutima.jal@mahidol.ac.th
รองคณบดี​ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม​และเทคโนโลยีดิจิตัล

รองคณบดี​ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม​และเทคโนโลยีดิจิตัล

ผศ.ดร.กภ.คมศักดิ์​ สินสุรินทร์

E-mail : komsak.sin@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ

กภ. (ชำนาญการพิเศษ) สุธิดา สกุลกรุณา

E-mail : sutida.min@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดร.กภ. สุวีณา ค้าเจริญ

E-mail : suweena.kha@mahidol.ac.th
รองคณบดี​ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์​และภาพลักษณ์​องค์กร​

รองคณบดี​ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์​และภาพลักษณ์​องค์กร​

ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์​

E-mail : pakaratee.cha@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายกิจการนักศึกษา​และศิษย์เก่า​สัมพันธ์​

ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายกิจการนักศึกษา​และศิษย์เก่า​สัมพันธ์​

อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์​ศิรินุเคราะห์

E-mail : wunpen.cha@mahidol.ac.th
รองคณบดี​ฝ่ายบริหารและการคลัง

รองคณบดี​ฝ่ายบริหารและการคลัง

รศ.ดร.กภ.วรรธนะ​ ชลายนเดชะ

E-mail : wattana.jal@mahidol.ac.th
รองคณบดี​ฝ่ายนโยบายและพัฒ​นาทรัพยากร​บุคคล

รองคณบดี​ฝ่ายนโยบายและพัฒ​นาทรัพยากร​บุคคล

อ.ดร.กภ.เวทสินี แก้วขันตี

E-mail : watesinee.kae@mahidol.ac.th
UP