สาส์นจากคณบดี
Home > เกี่ยวกับเรา > สาส์นจากคณบดี
สาส์นจากคณบดี

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กว่า 50 ปีที่คณะได้ก่อกำเนิดมาจากโรงเรียนกายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านกายภาพบำบัดแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัดคลินิก ปริญญาโท และปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ คณะฯ เปิดหลักสูตรปริญญาโททางกายภาพบำบัด หลักสูตรนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย

เรามีความภาคภูมิใจในศูนย์กายภาพบำบัดของเรา ซึ่งถือเป็นสถานบริการทางกายภาพบำบัดต้นแบบ และมีการบริการสุขภาพแบบบูรณาการโดยการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และบุคลากรทุกสายงาน ตอบสนองความต้องการแก่ชุมชนและสังคม ในด้านงานวิจัย เรามุ่งเน้นสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม และมุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิจัยและอุปกรณ์การวิจัยต่างๆ เพื่อรองรับการฝึกอบรมและการทำวิจัยทางด้านกายภาพบำบัดขั้นสูง การวิเคราะห์และควบคุมการเคลื่อนไหวของมนุษย์ รวมทั้งพัฒนาการและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว ไม่เพียงแต่หลักสูตรกายภาพบำบัดเท่านั้น คณะของเราเปิดสอนหลักสูตรกิจกรรมบำบัด ในระดับปริญญาตรีอีกด้วย

คณะกายภาพบำบัดมีสถานที่ตั้ง 2 วิทยาเขตคือ ศาลายาซึ่งเป็นวิทยาเขตหลัก และวิทยาเขตบางกอกน้อยมีสถานที่ทำการอยู่ที่เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า คณะกายภาพบำบัดได้เปิดให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ณ ศูนย์กายภาพบำบัดเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และอาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในนามของตัวแทนคณะฯ ดิฉันมีความยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจ ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินและได้รับสาระข้อมูลดีๆ จากเว็บเพจของคณะ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เชิญติดต่อกับเราได้ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ และเฟสบุ๊ค หรือเชิญแวะมาเยี่ยมชม คณะกายภาพบำบัดยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
คณบดี
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

UP