คณะกรรมการประจำคณะ
Home > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการประจำคณะ

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ชมพูนุท สุวรรณศรี

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์

ผู้แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด

อ.ดร.กภ. เวทสินี แก้วขันตีี

ผู้แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชากิจกรรมบำบัด

อ.ดร.ก.บ. วีรวัฒน์ แสนศรี

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กภ. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กภ. สายพิณ ประเสริฐสุขด

ผู้แทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาชีพ

กภ. วรัษฐา นันอนนท์

ผู้แทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนทั่วไป

นายนัฐพร อินทวชิรารัตน์

UP