คณะกรรมการประจำคณะ
Home > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการประจำคณะ

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ชมพูนุท สุวรรณศรี

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์

ผู้แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กภ. สายพิณ ประเสริฐสุขดี

ผู้แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชากิจกรรมบำบัด

อ.ดร.ก.บ. วีรวัฒน์ แสนศรี

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อ.กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย

ผู้แทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาชีพ

กภ. ทิพวรรณ สิทธิ

ผู้แทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนทั่วไป

นายนัฐพร อินทวชิรารัตน์

UP