คณะกรรมการประจำคณะ
Home > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการประจำคณะ

คณบดี

รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตร​ลักษณะ

รองคณบดี​ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม​และเทคโนโลยีดิจิตัล

ผศ.ดร.กภ.คมศักดิ์​ สินสุรินทร์

รองคณบดี​ฝ่ายบริหารและการคลัง

รศ.ดร.กภ.วรรธนะ​ ชลายนเดชะ

รองคณบดี​ฝ่ายนโยบายและพัฒ​นาทรัพยากร​บุคคล

อ.ดร.กภ.เวทสินี แก้วขันตี

รองคณบดี​ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์​และภาพลักษณ์​องค์กร​

ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์​

ผู้แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด

อ.ดร.กภ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

ผู้แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชากิจกรรมบำบัด

อ.ดร.ก.บ. พีรเดช ธิจันทร์เปียง

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อ.ดร.กภ. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.กภ. ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย

ผู้แทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาชีพ

กภ. ทิพวรรณ สิทธิ

ผู้แทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนทั่วไป

นายนัฐพร อินทวชิรารัตน์

UP