Faculty of Physical Therapy | คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมล่าสุด

โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี

2561-06-26

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด" ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


อบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ Office Syndrome

2561-06-26

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในหัวข้อ "จัด work station ป้องกัน Office Syndrome" ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม การปรับท่าทางที่ถูกต้องสำหรับการทำงาน รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Taiwan University ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

2561-06-25

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน


Warm welcome for MU EdPEx Assessor Committee 2018

2561-06-11

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


corp_identity
symposium
ข่าวการศึกษา

UP