กิจกรรมล่าสุด

วันกิจกรรมบำบัดโลก

2563-10-27

เนื่องในวันที่ 27 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันกิจกรรมบำบัดโลก นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ Tele consult


พิธีทำบุญบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2563-10-13

รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณาจารย์และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ร่วมพิธีทำบุญบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พิธีทำบุญบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิ

2563-10-08

รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณาจารย์และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ร่วมพิธีทำบุญบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด) นานาชาติ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก AUN-QA

2563-05-12

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด) ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)


covid corp_identity
ข่าวการศึกษา

UP