กิจกรรมล่าสุด

พิธีทำบุญบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2563-10-13

รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณาจารย์และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ร่วมพิธีทำบุญบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พิธีทำบุญบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิ

2563-10-08

รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณาจารย์และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ร่วมพิธีทำบุญบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด) นานาชาติ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก AUN-QA

2563-05-12

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด) ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)


ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดกิจกรรม 5 ส. และปรับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสียงในการติดไวรัสโคโรนา 2019

2563-03-22

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน จึงได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning 5 ส.


covid corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP