การจัดการของเสียในส่วนงาน (Waste)

  1. Recycling program : โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ
  2. Waste Management   Waste Management
    การจัดการแยกขยะ และแยกขวดพลาสติกต่างๆ

  3. Policy to reduce paper and plastics : นโยบายการลดใช้กระดาษ
  4. Waste Management
    การจัดการเรื่องการใช้กระดาษ เพื่อใช้เป็น Re-use รวมไปถึงการใช้เครื่อง Printer ร่วมกันเพื่อประหยัดทรัพยากร