การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)

  1. ขนาดพื้นที่ร่วมของส่วนงาน 17,395 ตารางเมตร
  2. ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด 2,617 ตารางเมตร
  3. จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 จำนวน 541 คน
  4. ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร 1,733 ตารางเมตร
  5. ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 1,465 ตารางเมตร
  6. งบประมาณปี 2556 ของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 7,289,131 บาท งบประมาณปี 2556 ทั้งหมด 108,331,141.65 บาท