คลินิกกายภาพบำบัดร่วมกับการกระตุ้นสมอง TMS
Home > คลินิกเฉพาะทาง > คลินิกกายภาพบำบัดร่วมกับการกระตุ้นสมอง TMS

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลก และเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความพิการในระยะยาว พบว่า 60 % ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดข้อจำกัด ทั้งทางด้านกิจวัตรประจำวัน การทำงาน และสังคม ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยและบทความตีพิมพ์ รวมทั้งงานวิจัยต่อยอดจากศูนย์วิจัยของรศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะ-กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาถึงการใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับการฝึกกายภาพบำบัดแบบเฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยโรคหลอด-เลือดสมอง พบว่าช่วยเพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนไหว และให้ผลการรักษายาวนานกว่า การรักษาอย่างเดียวอย่างน้อย 2 เท่า

การกระตุ้นสมองด้วย Transcranial magnetic stimulation (TMS) เป็นเทคนิคการกระตุ้นสมองผ่านกะโหลกศีรษะ ให้เกิดการปรับสมดุลการทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก โดยใช้หลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อศักย์ไฟฟ้าภายในสมอง เป็นเทคนิคที่ไม่มีการสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย (non-invasive brain stimulation) และไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด

การฝึกกายภาพบำบัดแบบเฉพาะเจาะจง (Task specific training: TST) เป็นโปรแกรมการรักษาที่ร่วมมือกันระหว่างผู้รักษาและผู้ป่วย เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของผู้ป่วย โดยการให้ผู้ป่วยสามารถกำหนดกิจกรรม ความหนักเบาในการฝึก ส่งเสริมให้ผู้ป่วยค้นพบตนเองเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและความพยายาม จนทำ-ให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถแบบยั่งยืน

tms

คลินิก TMS-TST นี้เหมาะกับใครบ้าง

 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก ที่เป็นมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
 2. นิ้วมือข้างที่มีอาการอ่อนแรงของผู้ป่วยสามารถขยับได้เล็กน้อย
 3. สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างง่ายได้
 4. ไม่มีประวัติ หรือคนในครอบครัวเป็นลมชัก
 5. ไม่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ, ใส่โลหะ หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สมอง
 6. ไม่มีภาวะการตั้งครรภ์
 7. ไม่ผ่าตัดที่ศีรษะ
 8. ไม่มีเนื้องอกที่สมอง
 9. ไม่มีอาการเจ็บปวดรุนแรง ที่ส่งผลต่อการทำกิจวัตรประจำวัน
 10. ไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนและมือ

ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยที่สนใจเข้ารับการรักษาที่คลินิก TMS-TST ของศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านตามคุณสมบัติที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถแจ้งความจำนงที่เวชระเบียนเพื่อรับการนัดหมายเข้ารับบริการโดยผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

 • ผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 063-520-5151 กด 2
 • ผ่านทางระบบปรึกษาออนไลน์ (Tele-consult) สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมาย และสามารถทำการตรวจประเมินเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์ได้เลยที่ Facebook : ศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล

tms tms

***หากผู้ป่วยที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ท่านจะได้รับการรักษาตามวิธีมาตรฐานทางกายภาพบำบัดที่แผนกระบบประสาทต่อไป โดยสามารถทำนัดหมายได้ผ่านทางเวชระเบียน***

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้ารับการรักษามีดังนี้

 1. ท่านจะได้รับการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดอย่างละเอียด เป็นเวลา 20 นาที
 2. ท่านจะได้รับการตรวจประเมินด้วยเครื่อง TMS เป็นเวลา 20 นาที
 3. ท่านจะได้รับการรักษาด้วยเครื่อง TMS เป็นเวลา 20 นาที
 4. ท่านจะได้รับการฝึกกายภาพบำบัดแบบเฉพาะเจาะจง (Task specific training: TST) เป็นเวลา 90 นาที
 5. ท่านจะได้รับการนัดหมายทำครั้งต่อไป และแนะนำ
 6. ให้ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา โดยมีการตรวจประเมินซ้ำหลังการรักษาในรอบที่ 3 ซึ่งผลการตรวจร่างกายและการรักษาจะได้รับการบันทึกในแบบบันทึกการตรวจร่างกาย

tms

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ผู้รักษาได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ หากมีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายหรือมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยระหว่างให้การรักษา สามารถแจ้งผู้รักษา และท่านสามารถปฏิเสธการรักษาได้ทันที หากท่านไม่ประสงค์ทำการรักษาต่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

UP